Programowanie i algorytmy

Funkcje - zadania

Artykuł przedstawia kilka zadań z funkcji w C++. Do zadań dołączone zostały przejrzyste rozwiązania i ich opisy.

Dziesiętna na binarną

Zad. 1. Napisz funkcję, która wyświetli postać binarną podanej liczby całkowitej zapisanej w systemie dziesiętnym.

Wejście

Liczba całkowita typu int.

Wyjście

Ciąg cyfr binarnych reprezentującą podaną liczbę całkowitą na wejściu.

Rozwiązanie

Dwusilnia w C++

Zad. 2. Napisz funkcję, która dla nieujemnej liczby n, takiej, że

{tex}0\leq n\leq 30{/tex}

wyznaczy dwusilnię.

Rozwiązanie

Projektowanie funkcji w C++

Zad. 3. Dla poniższych opisów funkcji zaproponuj typ oraz argumenty funkcji i jej nazwę:

  • Funkcja wypisuje relację, jaka zachodzi między dwiema liczbami całkowitymi (>,<,=)
  • Funkcja zwraca kod ASCII danego znaku
  • Funkcja rysuje trójkąt prostokątny, równoramienny, wypełniony określonym znakiem, np.:

Wejście

n = 3, znak = '*'

Wyjście

*

**

***

  • Funkcja określa odległość między dwoma punktami na płaszczyźnie kartezjańskiej

Rozwiązanie

Suma bitów danej liczby

Zad. 4. Napisz funkcję, która zwróci prawdę, w przypadku, gdy suma cyfr danej liczby, oraz suma cyfr tej liczby w notacji binarnej będzie taka sama, oraz:

a) wyświetli wszystkie takie liczby z przedziału <n, m>, gdzie n i m podajemy z klawiatury, które spełniają kryteria zadania.

Zrealizuj to zadanie za pomocą trzech funkcji:

  • funkcji zwracającej sumę cyfr w systemie dziesiętnym
  • funkcji zwracającej sumę cyfr w systemie binarnym
  • funkcji zwracającej prawdę lub fałsz, w zależności ok spełnienia kryteriów

Wejście

Liczba całkowita mieszcząca się w zmiennej typu long long.


Wyjście

Komunikat określający, czy dana liczba spełnia kryteria zadania, oraz sumy cyfr w odpowiednich systemach.

 

Rozwiązanie