Programowanie i algorytmy

Odległość między punktami

Zad. 5. Napisz program, który po podaniu współrzędnych dwóch punktów obliczy odległość między nimi.

 

Rozwiązanie

Każdy punkt na płaszczyźnie kartezjańskiej ma dwie współrzędne: P(x, y). Załóżmy, że współrzędne punktów nazwiemy następująco:

$$A=(x_1,\ y_1), B=(x_2,\ y_2)$$

wzór na odległość mięszy punktami A i B ma postać:

{tex}|AB|=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}{/tex}

Przykład

{tex}A=(2,-2),B=(3,0){/tex}

Odległość między tymi punktami wynosi:

{tex}|AB|=\sqrt{(3-2)^2+(0-(-2))^2}=\sqrt{5}\approx2,236{/tex}

 

Rozwiązanie
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <cmath>
 
using namespace std;
 
int main()
{
 float x1,x2,y1,y2;
 
 cout<<"Podaj współrzędną x1: ";
 cin>>x1;
 
 cout<<"Podaj współrzędną y1: ";
 cin>>y1;
 
 cout<<"Podaj współrzędną x2: ";
 cin>>x2;
 
 cout<<"Podaj współrzędną y2: ";
 cin>>y2;
 
 cout<<"Odległość między punktami A = ("<<x1<<", "<<x2<<"), B = ("<<x2<<", "<<y2<<") wynosi: "
 <<sqrt((x2-x1)*(x2-x1)+(y2-y1)*(y2-y1))<<endl;
 
 system("pause");
 return 0;
}
 

 

Należy pamiętać, że aby użyć funkcji float sqrt(float) należy dodać bibliotekę <cmath>