PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zbiór zadań

Suma dwóch liczb


Zadanie

Napisz program, który wyznaczy sumę dwóch liczb rzeczywistych. Wynik zaokrąglij do dwóch miejsc po przecinku.

Wejście

W pierwszym i jedynym wierszu dwie liczby rzeczywiste należące do przedziału [-100..100].

Wyjście

Jedna liczba będąca sumą liczb podanych na wejściu.


Przykład

Wejście
3.04 4.36
Wyjście
7.40