Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Drzewo przedziałowe typu (przedział, przedział)


Drzewo przedziałowe typu (przedział, przedział)

Zadanie.

Rozważamy zbiór pojemników ponumerowanych od 0 do N. Początkowo każdy pojemnik jest pusty. Wykonujemy następujące operacje:

 • dla opcji 1 zwiększamy każdy pojemnik począwszy od pozycji a do pozycji b o wartość val,
 • dla opcji 0 wypisujemy sumę zawartości wszystkich pojemników począwszy od pozycji a i skończywszy na pozycji b.

Wejście

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca liczbę zapytań (nie więcej niż milion).
Każde zapytanie składa się z jednej liczby określającej opcję oraz:

 • jeśli opcja ma wartość 1, to podane są jeszcze trzy liczby całkowite a, b oraz val (0 < a <= b < 1000001) (0 < val 100000),
 • jeśli opcja ma wartość 0, to podane są jeszcze dwie liczby a i b takie, że 0 < a <= b < 1000001.

Wyjście

Dla każdego zapytania z opcją zero wypisz sumę wszystkich liczb z przedziału od a do b włącznie.

//drzewo przedziałowe typu przedział — przedział
//algorytm.edu.pl
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int M = (1 << 20); //najmniejsza potęga liczby dwa >= od wielkości przedziału
long long suma[M<<1]; 	//tablica przechowująca sumę wartości wszystkich liści poddrzewa,
						//którego korzeniem jest komórka tablicy o danym ideksie
long long obciazenie[M<<1]; //tu przechowujemy obciążenia

void insert(int a, int b, int wartosc)
{
  int l = a + M, r = b + M;
  int dlugosc = 1;
  obciazenie[l] += wartosc;
  suma[l] += wartosc;
  //jeśli przedział nie jest jednoelementowy
	if(l!=r)
  {
    obciazenie[r] += wartosc;
    suma[r] += wartosc;
  }
  while(l > 0)
  {
    if(l < r - 1) //jeśli wierzchołki nie mają wspólnego ojca
    {
      if(l%2 == 0) //jeśli lewy syn na lewej ścieżce
      {
        suma[l+1] += wartosc*dlugosc;
        obciazenie[l+1] += wartosc;
      }
      if(r%2 == 1) //jeśli prawy syn na prawej ścieżce
      {
        suma[r - 1] += wartosc*dlugosc;
        obciazenie[r - 1] += wartosc;
      }
    }

    if(r < M) //jeśli to nie są liście
    {
    	suma[l] = suma[l*2] + suma[l*2 + 1] + obciazenie[l]*dlugosc;
      suma[r] = suma[r*2] + suma[r*2 + 1] + obciazenie[r]*dlugosc;
		}
    
    //idziemy w kierunku korzenia drzewa
    r>>=1; //lub r/=2;
    l>>=1;
    dlugosc<<=1; //lub dlugosc*=2;
  }
}

long long query(int a, int b)
{
  int l = a + M, r = b + M,
	dl_r, 	//długość przedziału od prawego krańca 
	dl_l;	//długość przedziału od lewego krańca 
  int dlugosc = 1;
  dl_l = 1; 
  if(l!=r)
    dl_r = 1;
  else
    dl_r = 0;

  long long wynik = 0;

  while(l > 0) //dopóki nie dotrzemy do korzenia
  {
		wynik += obciazenie[l]*dl_l + obciazenie[r]*dl_r;
			
    if(l < r - 1) //jeśli wierzchołki nie mają wspólnego ojca
    {
      if(l%2 == 0) //lewy syn na lewej ścieżce
      {
        wynik+= suma[l+1];
        dl_l+= dlugosc;
      }
      if(r%2 == 1) //prawy syn na prawej ścieżce
      {
        wynik+= suma[r-1];
        dl_r+= dlugosc;
      }
    }

    r>>=1;
    l>>=1;
    dlugosc<<=1;
  }
  return wynik;
}

int main()
{
	ios_base::sync_with_stdio(0);
  int n, option, q, a, b, wartosc;
  
  cin>>q;
  while(q--)
  {
    cin>>option; //1 insert, 0 query
    if(option)
    {
      cin>>a>>b>>wartosc;
      insert(a, b, wartosc);
    }
    else
    {
      cin>>a>>b;
      cout<<query(a, b)<<endl;
    }
  }

  return 0;
}

Odnośniki: informatykaplus.edu.pl/upload/list/czytelnia/Struktury_danych_i_ich_zastosowania.pdf