Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Dynamiczne drzewo przedziałowe


Program realizuje dynamicznie rozwijalne drzewo przedziałowe zliczające elementy w przedziale. Złożoność wstawiania elementów wynosi O(log2 n), natomiast odpowiadanie na zapytanie wynosi O(log n).

#include<bits/stdc++.h>
#define ui unsigned int
#define gl 21 //głębokosć drzewa
int *maska;
 
struct wezly{
  ui w;
 wezly *left, *right, *top;
} *w;
 
void insert(ui x, ui val); //wstawianie elementów
ui query(ui a, ui b);  //odpowiadanie na zapytania
//======================================================
int main()
{
 maska = new int[gl+1];
 for(int i=0;i<=gl;i++)maska[i]=(1<<(gl-i-1));
 ui t, l, q, a, b;
 
 
 w = new wezly;
 w->left = w->right = w->top = NULL; w->w=0;
 //podanie ilosci elementów, które wrzucimy do drzewa
 scanf("%d %d",&t);
 
 while(t--)
 {
  //wczytanie elementu i wstawienie go do drzewa
  scanf("%d",&l);insert(l,1);
 }
 //podanie liczby zapytań
 scanf("%d",&q);
 
 while(q--)
 {
  //zapytanie z przedziału [a, b]
  scanf("%d %d",&a,&b);
  //generowanie wyniku
  printf("%d\n",query(a,b));
 }
 return 0;
}
//===================================================== 
void insert(ui x, ui val) {
 
  wezly *pom = w, *pom2, *pom3; 
  for(ui i=0;i<gl;i++)
  {
 //  printf("%d\n",v&maska[i]);
    if((x&maska[i])>0) //jeli różne od zera to idziemy w prawą stronę - gdy 1
    {
     if(pom->right==NULL) //tworzenie nowego elementu drzewa
     {
      pom2 = pom3 = pom;
    pom = new wezly; //tworzenie nowego węzła w drzewie
    pom->w=0;
      pom2->right = pom;
      pom2 = pom2->right; //zejscie o poziom nizej
      pom2->top = pom3; 
      pom = pom2;
      pom->right=pom->left=NULL;
     }
     else //element drzewa istnieje
      pom = pom->right;
    }
    else
    {
     if(pom->left==NULL)
     {
      pom2 = pom3 = pom;
    pom = new wezly; //tworzenie nowego węzła w drzewie
    pom->w=0;
      pom2->left = pom;
      pom2 = pom2->left; //zejscie o poziom nizej
      pom2->top = pom3; //podpięcie poziomu wyżej
      pom = pom2; 
      pom->right=pom->left=NULL;
     }
     else
      pom = pom->left;
    }
  }
  //gdy jestem lisciem
  pom->w+= val; pom = pom ->top;
 
  while (pom != NULL) {
   pom->w=0;
   if(pom->left!=NULL)pom->w=pom->left->w;
   if(pom->right!=NULL)pom->w+=pom->right->w;
   //printf("%d\n",pom->w);
   pom = pom ->top;
  }
}
 
ui query(ui a, ui b) {
  ui i=0;
  wezly * pom = w, *pom2;
 
  while(pom!=NULL)
  {
 
    if((a&maska[i])!=(b&maska[i])){++i;if(i==gl){return ((pom->left!=NULL)?pom->left->w:0)
    +((pom->right!=NULL)?pom->right->w:0);}else break;}
 
  if((a&maska[i])>0)pom = pom->right; else pom=pom->left;
    ++i;
    if(i==gl)if(pom!=NULL)return pom->w;else return 0;
  }
 
 
  if(pom==NULL)return 0;
 
  int wyn = 0;
 
  pom2=pom;ui j=i;
 
  pom=pom->left;
  //szukanie prawych bombek
  while (pom!=NULL) {
    if((a&maska[i])==0)//gdy idę w lewo
    {
     if(pom->right!=NULL)
       wyn+=pom->right->w;
     pom = pom->left;
    }
  else pom=pom->right;
   ++i;
   if(i==gl)if(pom!=NULL)wyn+= pom->w;else break;
  }
 
  pom=pom2;i=j;
  pom=pom->right;
  //szukanie lewych bombek
  while (pom!=NULL) {
    if((b&maska[i])>0) //gdy idę w prawo
    {
     if(pom->left!=NULL) //sprawdzam czy istnieje lewa bombka
       wyn+=pom->left->w;
     pom = pom->right;
    }
  else pom=pom->left;
   ++i;
   if(i==gl)if(pom!=NULL)wyn+= pom->w;else break;
  }
 
  return wyn;
}