Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

Rozwiązania - instrukcja warunkowa


powrót

//Ćwiczenie 1
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	int rok, data_ur;
	
	cout<<"Podaj rok urodzenia: ";
	cin>>data_ur;
	
	cout<<"Podaj rok teraźniejszy: ";
	cin>>rok;
	
	cout<<"Masz "<<rok-data_ur;
	
	if(rok-data_ur <18)
		cout<<" lat/a, nie jestes pełnoletni\n";
	else
		cout<<" lat/a, jestes pełnoletni\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 2
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	double a, b;
	
	cout<<"Podaj współczynnik kierunkowy: ";
	cin>>a;
	
	cout<<"Podaj wyraz wolny: ";
	cin>>b;
	
	if(a!=0.0)
		cout<<"x0 = "<<-b/a<<endl;
	else
		if(b==0.0)
			cout<<"Nieskończenie wiele miejsc zerowych\n";
		else
			cout<<"Brak miejsc zerowych\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 3
#include<iostream>
#include<cmath>

using namespace std;

int main()
{	
	double a, b, c;
	
	cout<<"Podaj długosci boków trójkąta: ";
	cin>>a>>b>>c;
	
	//sprawdzenie czy z boków da się zbudować trójkąt
	if(a>0&&b>0&&c>0) //sprawdzenie czy boki są dodatnie
		if(a+b>c&&a+c>b&&b+c>a) //sprawdzenie czy da się zbudować trójkąt
		{
			double p = (a+b+c)/2.0;
			cout<<"Pole trójkąta wynosi: "<<sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))<<endl;
		}
		else
			cout<<"Z tych boków nie da się zbudować trójkąta\n";
	else
		cout<<"Boki muszą być dodatnie\n";	
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 4
#include<iostream>
#include<cmath>

using namespace std;

int main()
{	
	char znak;
	
	cout<<"Podaj znak: ";
	cin>>znak;
	
	if(znak>='a'&&znak<='z')
		cout<<"Mała litera\n";
	else
		if(znak>='A'&&znak<='Z')
			cout<<"Duża litera\n";
		else
			if(znak>='0'&&znak<='9')
				cout<<"Cyfra\n";
			else
				cout<<"Inny znak\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 5
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	int liczba;
	
	cout<<"Podaj liczbę: ";
	cin>>liczba;
	
	if(liczba%10==liczba/100)
		cout<<liczba<<" jest palindromem\n";
	else
		cout<<liczba<<" nie jest palindromem\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 6
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	double a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3, d1, d2, d3;
	
	cout<<"Podaj wspólczynniki pierwszego równania: ";
	cin>>a1>>b1>>c1>>d1;
	
	cout<<"Podaj wspólczynniki drugiego równania: ";
	cin>>a2>>b2>>c2>>d2;
	
	cout<<"Podaj wspólczynniki trzeciego równania: ";
	cin>>a3>>b3>>c3>>d3;
	
	double 	W = a1*b2*c3 + a2*b3*c1 + a3*b1*c2 
				- a3*b2*c1 - a1*b3*c2 - a2*b1*c3, 
			Wx = d1*b2*c3 + d2*b3*c1 + d3*b1*c2 
				- d3*b2*c1 - d1*b3*c2 - d2*b1*c3, 
			Wy = a1*d2*c3 + a2*d3*c1 + a3*d1*c2 
				- a3*d2*c1 - a1*d3*c2 - a2*d1*c3, 
			Wz = a1*b2*d3 + a2*b3*d1 + a3*b1*d2 
				- a3*b2*d1 - a1*b3*d2 - a2*b1*d3;
	
	if(W!=0)
		cout<<"x = "<<Wx/W<<"\ny = "<<Wy/W<<"\nz = "<<Wz/W<<endl;
	else
		if(Wx==0 && Wy==0 && Wz==0)
			cout<<"Układ ma nieskończenie wiele rozwiązań\n";
		else
			cout<<"Układ jest sprzeczny\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 7
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	int liczba;
	
	cout<<"Podaj dwucyfrową liczbę: ";
	cin>>liczba;
	
	if(!(liczba>9 && liczba<100))
		cout<<"Podana liczba nie jest dwucyfrowa!\n";
	else
		if((liczba%2==0 && (liczba/10)%2 == 0) || (liczba%10)+liczba/10 == 5)
			cout<<"Liczba spełnia kryteria zadania\n";
		else
			cout<<"Liczba nie spełnia krytriów zadania\n";
	
	return 0;
}

//Ćwiczenie 8
#include<iostream>

using namespace std;

int main()
{	
	unsigned int punkty;
	
	cout<<"Podaj liczbę punktów [0..100]: ";
	cin>>punkty;
	
	if(punkty > 100)
		cout<<"Podana liczba nie jest z przedziału [0..100]!\n";
	else
		if(punkty < 40)
			cout<<"ocena niedostateczna\n";
		else
			if(punkty < 55)
				cout<<"ocena dopuszczająca\n";
			else
				if(punkty < 70)
					cout<<"ocena dostateczna\n";
				else
					if(punkty < 85)
						cout<<"ocena dobra\n";
					else
						if(punkty < 98)
							cout<<"ocena bardzo dobra\n";
						else
							cout<<"ocena celująca\n";
					
	return 0;
}