Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Algorytm Dijkstry


Artykuł przedstawia algorytm Dijkstry służący do wyznaczania najkrótszych ścieżek w grafie skierowanym (nieskierowanym).

Zasada działania algorytmu

Zasada działania algorytmu jest bardzo prosta. W pierwszym kroku ustalamy źródło, czyli taki wierzchołek, z którego będziemy wyznaczać najkrótsze ścieżki do pozostałych. Długość ścieżki w tym przypadku ustawiamy na 0. Dla pozostałych wierzchołków ustawiamy te odległości na nieskończoność, ponieważ nie mamy jeszcze znalezionych długości najkrótszych ścieżek. Przejdź wierzchołka źródłowego, a następnie postępuj według schematu:

  1. dodaj do seta (lub kolejki priorytetowej) wszystkie połączone z aktualnym węzłem wierzchołki, ale tylko te, w których zapisana jest odległość od źródła jako nieskończoność. W secie robimy zapis w postaci pary: zapisana długość ścieżki w aktualnie odwiedzonym wierzchołku powiększona o wagę krawędzi oraz numer wierzchołka, z którym nawiązane jest połączenie tą krawędzią,
  2. jeśli set jest pusty, to zakończ algorytm, w przeciwnym razie pobierz pierwszy element z seta (jest to najkrótsza odległość od źródła), czyli parę w postaci {dystans, wierzchołek} i zapisz pobraną długość do danego wierzchołka. Zauważ, że jest to możliwie najkrótsza odległość od źródła,
  3. przejdź do pobranego wierzchołka,
  4. przejdź do kroku pierwszego.

Jeśli w to liczba wierzchołków, a k to liczba krawędzi, to złożoność algorytmu Dijkstry wynosi$$O(k\log w),$$koszt wrzucenia elementu do kolejki/seta jest logarytmiczny. Omawiany algorytm jest algorytmem zachłannym, ponieważ w każdym jego kroku, pobiera najkrótszą ścieżkę z seta, która jest optymalnym rozwiązaniem w danym momencie.

Algorytm Dijkstry nie działa, gdy wagi są ujemne. Można go zastosować zarówno dla grafu skierowanego i nieskierowanego. Jeśli ścieżka do danego wierzchołka nie istnieje, to odległość w nim zapisana będzie wynosiła nieskończoność.

#include<bits/stdc++.h>
#define para pair<int, int> 
using namespace std;

const int inf = INT_MAX; //nieskończoność

//struktura, która będzie przechowywać wierchołki grafu
struct G{
	vector <para > pol; //z jakim wierzchołkiem, waga
	int odl = inf;		//najkrótsza ścieżka od źródła (na początku nieskończoność)
}*wezel;

void dijkstra(int start)
{
	int dystans, a, b;
	wezel[start].odl = 0;
	
	set <para > krawedzie; //odleglosc od źródła, ( -> b)
	
	//dodanie wszystkich wag krawędzi oraz numery wierzchołków docelowych
	for(int i=0; i<wezel[start].pol.size();i++)
		krawedzie.insert({wezel[start].pol[i].second, wezel[start].pol[i].first});
	//lub
	//	krawedzie.insert(make_pair(wezel[start].pol[i].second, wezel[start].pol[i].first));
	
	while(!krawedzie.empty()) //dopóki w secie są jeszcze jakieś krawędzie do analizy
	{
		//pobranie najkrótszej ścieżki oraz wierzchołek, do którego ona prowadzi
		dystans = krawedzie.begin()->first; //dystans
		b = krawedzie.begin()->second; 		//wierzchołek
		
		wezel[b].odl = min(dystans, wezel[b].odl); //ustawienie długości najkrótszej ścieżki
		
		//usunięcie krawędzi z seta
		krawedzie.erase(krawedzie.begin());
		
		for(int i=0; i<wezel[b].pol.size(); i++) //przeglądam wszysktie połączenia z wierzchołka b
		//biorę tylko te połączenia z wierzchołkami, do których odleglosć jest równa nieskonczonosć
			if(wezel[wezel[b].pol[i].first].odl == inf) 
				krawedzie.insert(make_pair(wezel[b].pol[i].second + dystans, wezel[b].pol[i].first));
	}
}

int main()
{
	int w, k, waga, a, b, start;
	
	//wczytanie liczby wierzchołków oraz liczby krawędzi
	cout<<"Podaj liczbę wierzchołków oraz liczbę krawędzi: ";
	cin>>w>>k;
	wezel = new G[w+1];
	
	for(int i=0; i<k; i++)
	{
		//(a -> b), waga
		
		cout<<"a -> b (waga): ";
		cin>>a>>b>>waga;
		wezel[a].pol.push_back(make_pair(b, waga));
		/* w przypadku grafu nieskierowanego dodajemy poniższą linijkę
		wezel[b].pol.push_back(make_pair(a, waga));
		*/
	}
	
	cout<<"Podaj wierzchołek początkowy: ";
	cin>>start;
	
	dijkstra(start);	
	
	cout<<"Najkrótsze ścieżki z wierzchołka źródłowego o numerze "<<start<<": "<<endl;
	for(int i=1; i<=w; i++)
	if(i != start)
		if(wezel[i].odl == inf)
			cout<<start<<" -> "<<i<<": nieskończoność"<<endl;
		else
			cout<<start<<" -> "<<i<<": "<<wezel[i].odl<<endl;
			
	delete [] wezel;
	
	return 0;
}