Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sędzia Spoj


powrót

Źródło: spoj.com

Sędzia na platformie spoj.com, który blokuje frazy: sort, qsort, define:

#include <spoj.h>
#include <cstdio>
#include <cstring>
 
const int MAX_LENGTH = 50000;
const int NO_KEYWORDS = 3;
 
int main()
{
	spoj_init();
	int test, sig, mem, memMax = 0, len = 0, ch;
	bool ok = true;
	double score, time, timeAll = 0;
	char status[4];
	char keywords[][10] = {"sort", "qsort", "define"};
	int occurrences[] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
	char program[MAX_LENGTH+9];
 
	// reading user's program
	while((ch = getc(spoj_t_src)) != EOF)
		program[len++] = ch;
	// checking for banned keywords
	char bed[20];
	for(int i = 0; i < len; ++i)
	{
		// for each banned keywords
		for(int j = 0; j < NO_KEYWORDS; ++j)
			// if banned keyword was found and it occurred too many times return WA
			if(!strncmp(program+i, keywords[j], strlen(keywords[j])) && !occurrences[j]--)
			{
				ok = false;
				strcpy(bed,keywords[j]);
				break;
			}
		if(!ok)
			break;
	}
	if(!ok)
	{

		fprintf(spoj_score,"RE 0 9 0 0 niedozwolone frazy: %s \n",bed);
		return 0;
	}
 
	// while there are judges' results
	while(fscanf(spoj_p_in, "%d %3s %lf %d %lf %d\n", &test, status, &score, &sig, &time, &mem) == 6)
	{
		// print the result description to ps_info
		fprintf(spoj_p_info, "test %d - %s (score=%lf, sig=%d, time=%lf, mem=%d)\n", test, status, score, sig, time, mem);
		if(mem > memMax)
			memMax = mem;
		if(timeAll >= 0)
			if(time >= 0)
				timeAll += time;
			else
				timeAll = -1;
		if(status[0] != 'A')
		{
			fprintf(spoj_score, "%s 0 %d %lf %d\n", status, sig, timeAll, memMax);
			return 0;
		}
	}
	fprintf(spoj_score, "AC 0 0 %lf %d\n", timeAll, memMax);
	return 0;
} 

Sędzia na platformie spoj.com, którynadaje punkty oddzielnie dla każdego testu:

#include <stdio.h>
#include <spoj.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
//liczba testów
#define NOT  5

using namespace std;

int main()
{

  spoj_init();


  double scoreAll=0;
  double timeSUM=0;
  int memMax=0;

  int i, nott;
  int test[NOT];
  char status[NOT][4];
  char mstatus[NOT][64];
  double score[NOT];
  int sig[NOT];
  double time[NOT];

  int timelimit[NOT] = {1,1,1,1,1}; //limit czasowy dla kazdego testu
  double scorept[NOT] = {1,1,1,1,2}; //liczba punków dla poszczegolnych testow
  double scorelimit = 2; //minimalny próg zaliczenia zadania

  int mem[NOT];

  for(i=0; fscanf(spoj_p_in, "%d %3s %lf %d %lf %d\n", &test[i], status[i], &score[i], &sig[i], &time[i], &mem[i])==6;i++)
  {
   if (status[i][0]=='A')
   {
     scoreAll+=scorept[i];
     timeSUM+=time[i];
     if (memMax<mem[i])
      memMax=mem[i];
   }
   strcpy(mstatus[i],"blšd systemu");
   if (status[i][0]=='A') strcpy(mstatus[i],"brawo!!");
   if (status[i][0]=='R')
   {
     strcpy(mstatus[i],"runtime error");
     switch (sig[i])
     {
      case -1: strcat(mstatus[i]," (NZEC)"); break;
      case 6: strcat(mstatus[i]," (SIGABRT)"); break;
      case 8: strcat(mstatus[i]," (SIGFPE)"); break;
      case 11: strcat(mstatus[i]," (SIGSEGV)"); break;
      case 25: strcat(mstatus[i]," (SIGXFSZ)");
     }
   }
   if (status[i][0]=='T') strcpy(mstatus[i],"przekroczono limit czasu");
   if (status[i][0]=='W') strcpy(mstatus[i],"bledna odpowied?");
  }
  nott = i;
  fprintf(spoj_u_info, "<table class='navigation' width='99\%'>");
  fprintf(spoj_u_info, "<tr class='headerrow'>");
  fprintf(spoj_u_info, "<th class='headerrowleft'><font color=yellow>Test case</font></th><th><font color=yellow>Points</font></th>");
  fprintf(spoj_u_info, "<th class='headerrowright'><font color=yellow>Result<br>(running time : time limit)</font></th>");

  for(i=0;i<nott;i++)
  {
   fprintf(spoj_u_info,"<tr class='problemrow'> <td class=%s align=center width=15%><font color=navy>%d</font></td> <td class=%s align=center width=15%><font color=navy>%.1lf pts</font></td>", (status[i][0]=='A')?"kol3":"kol", i+1,(status[i][0]=='A')?"kol3":"kol", scorept[i]);
   if (time[i] >= 0)
     fprintf(spoj_u_info,"<td class=%s align=center><font color=black>%s<br>(%.2lfs : %ds)</font></td>", (status[i][0]=='A')?"kol3":"kol", mstatus[i], time[i], timelimit[i]);
   else
     fprintf(spoj_u_info, "<td class=%s align=center><font color=black>%s<br>(> %ds : %ds)</font></td></tr>", (status[i][0]=='A')?"kol3":"kol", mstatus[i], 2*timelimit[i], timelimit[i]);
  }
  if (scoreAll >= scorelimit)
   fprintf(spoj_u_info, "<tr class='problemrow'><td align=center colspan=3 style='background-color: navy; font-size: 16px; font-weight: bold;'><font color=yellow><b>Score: %.0lf</b></font></td></tr>", scoreAll);
  else
   fprintf(spoj_u_info, "<tr class='problemrow'><td align=center colspan=3 style='background-color: navy; font-size: 16px; font-weight: bold;'><font color=orange><b>Score: %.0lf</b></font></tr></td>", scoreAll);

  fprintf(spoj_u_info, "</table>");

  if (scoreAll >= scorelimit)
   fprintf(spoj_score, "AC %.1lf 0 %lf %d\n", scoreAll, timeSUM, memMax);
  else
   fprintf(spoj_score, "SE %.1lf 0 %lf %d (limit: %.0lf)\n", scoreAll, timeSUM, memMax, scorelimit);
}