Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
    Prowadzący: Marcin Kasprowicz
  • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
  • wrzesień 2024 — start zajęć
  • czytaj więcej

vector::push_back


Zasada działania

Metoda push_back(element) dostawia kolejny element na koniec wektora, rozszerzając automatycznie jego rozmiar. Metodę tę wywołujemy, podając nazwę wektora a następnie po kropce podajemy nazwę metody push_back(element).

Przykład

Zadanie. Dodaj do wektora 100 losowych liczb z przedziału [0..1000], a następnie wypisz je na standardowym wyjściu (na ekranie).

Rozwiązanie
//algorytm.edu.pl
#include<iostream>
#include<vector>
#include<cstdlib>
#include<ctime>
using namespace std;

int main()
{
	srand(time(NULL));
	
	vector <int > tab;
	
	//generowanie 100 pseudolosowych liczb z zakresu [0..1000] i zapisanie ich do wektora tab
	for(int i=0; i<100; i++)
		tab.push_back(rand()%1001); //dodanie wylosowanej liczby na koniec wektora (dodanie nowego pudełka, a w nim wylosowanej liczby)
	
	for(int i=0; i<tab.size(); i++)
		cout<<tab[i]<<' ';
	
	return 0;
}