Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Sortowanie struktur


Zad. 2. Napisz program, który posortuje tablicę struktur przechowujących nazwisko studenta oraz jego średnią według średnich (od najwyższej do najniższej). Do sortowania wykorzystaj funkcję sort z biblioteki algorithm.

Rozwiązanie.


Do rozwiązania problemu posłużymy się funkcją operatorową i przeciążymy operator "<" aby dane zostały posortowane malejąco. Funkcja sort przy porównywaniu dwóch elementów tablicy $$studenci$$ zamieni je miejscami w sytuacji, gdy pierwszy element będzie mniejszy od drugiego.

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<algorithm>

using namespace std;

struct student{ //stworzenie własnego typu o nazwie student
 char nazwisko[25];
 double srednia;
 bool operator < (const student &x)const //zdefiniowanie zachowania się
 {        //operatora < potrzebnego przy sortowaniu
  return srednia>x.srednia;
 }
 
};

int main()
{
 //stworzenie studentów i przypisanie do nich przykładowych danych
 student studenci[] = { //tablica będzie się składać z 10 studentów
  {"Kowalski", 3.12},
  {"Kasprowicz", 4.40},
  {"Nowak",  6.00},
  {"Kosak",  5.44},
  {"Nasiadka", 5.32},
  {"Nowicki",  3.44},
  {"Kanigowski", 4.00},
  {"Danusiak", 4.00},
  {"Dworznik", 4.20},
  {"Kaminski", 3.00}
 };
 cout<<"Dane studentów przed sortowaniem: "<<endl;
 for(int i=0;i<10;i++)
  cout<<"Nazwisko: "<<studenci[i].nazwisko
  <<", srednia: "<<fixed<<setprecision(2)
  <<studenci[i].srednia<<endl;
 
 sort(studenci,studenci+10); //sortowanie studentów
 
 cout<<endl;
 cout<<"Dane studentów po sortowaniu: "<<endl;
 for(int i=0;i<10;i++)
  cout<<"Nazwisko: "<<studenci[i].nazwisko
  <<", srednia: "<<fixed<<setprecision(2)
  <<studenci[i].srednia<<endl;
 return 0;
}

Out:

struktura