Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Sortowanie leksykograficzne


Zad. 3. Napisz program, który posortuje dane z zadania 2 najpierw według nazwisk studentów (leksykograficznie), a następnie według średniej ocen (malejąco). Wykorzystaj dostępne funkcje z biblioteki algorithm.

Rozwiązanie.

Do sortowania leksykograficznego posłużymy się funkcją porównującą strcmp zdefiniowaną w bibliotece cstring i opisaną tutaj. W przypadku gdy napotkamy takie same ciągi znaków sortujemy według następnego klucza - w tym zadaniu według średniej. Idąc tym tropem, możemy zdefiniować wiele poziomów sortowania.

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cstring>
#include<algorithm>

using namespace std;

struct student{ //stworzenie własnego typu o nazwie student
 char nazwisko[25];
 double srednia;
 bool operator < (const student &x)const //zdefiniowanie zachowania się
 {        //operatora < potrzebnego przy sortowaniu
  int porownaj = strcmp(nazwisko,x.nazwisko);
  
  if(porownaj==0) //gdy nazwiska są równe sortujemy według srednich
   return srednia>x.srednia;
  
  return porownaj>0?0:1;
 }
};

int main()
{
 //stworzenie studentów i przypisanie do nich przykładowych danych
 student studenci[] = { //tablica będzie się składać z 14 studentów
  {"Kowalski", 3.12},
  {"Kasprowicz", 4.40},
  {"Nowak",  6.00},
  {"Kosak",  5.44},
  {"Nasiadka", 5.32},
  {"Nowicki",  3.44},
  {"Kanigowski", 4.00},
  {"Danusiak", 4.00},
  {"Dworznik", 4.20},
  {"Kaspro",  3.00},
  {"Kasprowicz", 4.00},
  {"Kasprowicz", 3.10},
  {"Danusiak", 2.00},
  {"Danusiak", 2.14}
 };
 cout<<"Dane studentów przed sortowaniem: "<<endl;
 for(int i=0;i<14;i++)
  cout<<"Nazwisko: "<<studenci[i].nazwisko
  <<", srednia: "<<fixed<<setprecision(2)
  <<studenci[i].srednia<<endl;
 
 sort(studenci,studenci+14); //sortowanie studentów
 
 cout<<endl;
 cout<<"Dane studentów po sortowaniu: "<<endl;
 for(int i=0;i<14;i++)
  cout<<"Nazwisko: "<<studenci[i].nazwisko
  <<", srednia: "<<fixed<<setprecision(2)
  <<studenci[i].srednia<<endl;

 return 0;
}

Out:

struktury