Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Zajęcia maturalne z informatyki
Olimpiada Informatyczna Juniorów
  Prowadzący: Marcin Kasprowicz
 • właściciel serwisu algorytm.edu.pl
 • wrzesień 2024 — start zajęć
 • czytaj więcej

Standardowe moduły w języku Python


powrót

Moduły dostaraczają nam najróżniejszych rozwiązań w postaci funkcji lub metod oraz stałych. W skład standardowej biblioteki Pythona wchodzi wiele przydatnych modułów, oto kilka z nich:

 1. math: Zawiera funkcje i stałe matematyczne do wykonywania operacji matematycznych.

 2. random: Pozwala na generowanie liczb losowych.

 3. datetime: Umożliwia manipulację datami i czasem.

 4. os: Zapewnia funkcje do interakcji z systemem operacyjnym, takie jak tworzenie, usuwanie i przenoszenie plików i katalogów.

 5. sys: Udostępnia narzędzia do interakcji z interpreterem Pythona, takie jak argumenty wiersza poleceń i ścieżki systemowe.

 6. re: Umożliwia wyrażenia regularne, co jest przydatne do przetwarzania tekstów.
 7. collections: Zawiera specjalne typy danych, takie jak Counter i defaultdict, które ułatwiają pracę z kolekcjami.

 8. time: Udostępnia funkcje do zarządzania czasem i opóźniania wykonania kodu.
 9. functools: Zawiera narzędzia do pracy z funkcjami oraz operacjami na funkcjach. Jest szczególnie przydatny w programowaniu funkcyjnym i pomaga w tworzeniu bardziej zaawansowanych funkcji oraz zarządzaniu nimi.

Korzystanie z modułów

Aby skorzystać z dostępnych narzędzi znajdujących się w module np. math, należy najpierw go dołączyć do programu. Załóżmy, że chcemy skorzystać z funkcji .sqrt dostępnej w module math, która wyznaczy pierwiastek arytmetyczny z podanej nieujemnej liczby rzeczywistej.

Sposób 1
import math #importujemy bibliotekę

print(f'Pierwiastek z liczby 2 wynosi {math.sqrt(2)}') # Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.4142135623730951

Do funkcji odwołujemy się podając najpierw nazwę modułu, a następnie po kropce nazwę funkcji.

Sposób 2
import math as m #importujemy bibliotekę

print(f'Pierwiastek z liczby 2 wynosi {m.sqrt(2)}') # Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.4142135623730951

Do funkcji odwołujemy się podając najpierw skrót modułu (m), a następnie po kropce nazwę funkcji.

Sposób 3
from math import sqrt #importujemy funkcję sqrt

print(f'Pierwiastek z liczby 2 wynosi {sqrt(2)}') # Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.4142135623730951

Do funkcji odwołujemy się podając tylko jej nazwę.

Sposób 4
from math import * #importujemy wszystko z modułu math

print(f'Pierwiastek z liczby 2 wynosi {sqrt(2)}') # Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.4142135623730951

Do funkcji odwołujemy się podając tylko jej nazwę.

Sposób 5
import math, os, time #importujemy wiele modułów oddzielając je przecinkiem

print(f'Pierwiastek z liczby 2 wynosi {sqrt(2)}') # Pierwiastek z liczby 2 wynosi 1.4142135623730951

Do funkcji odwołujemy się podając tylko jej nazwę.