Kurs maturalny z języka angielskiego!
kurs-maturalny-jezyk-angielski

PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

Stos - kolejka lifo


powrót

Stos to struktura danych, którą możemy porównać do naleśników nakładanych na jedną stertę. W danej chwili możemy wykonać jedną z dwóch operacji:

 • push(element) - dodanie elementu na wierzchołek stosu (tu naleśnika)
 • pop() - zdjęcie elementu z wierzchołka stosu

W tej strukturze danych nie mamy bezpośredniego dostępu do elementu, który nie jest na szczycie. Aby dostać się do innego elementu niż wierzchołek, należy zdjąć wszystkie, które są nad nim.

stos - kolejka lifo

Stos nazywany jest także kolejką lifo - last in first out - ostatni wrzucony na stos jest pierwszym do zdjęcia. Używany jest w wielu algorytmach, między innymi w algorytmie grafowym - przeszukiwanie w głąb - DFS.

Zostaną przedstawione dwie implementacje. Pierwsza statyczna - oparta na tablicy, druga dynamiczna - pamięć na kolejne elementy będzie dynamicznie przydzielana.

Zaimplementowane zostaną następujące funkcje:

 • push(wartość) - dodanie elementu na stos
 • pop() - usunięcie elementu ze stosu
 • empty() - sprawdzenie, czy stos jest pusty
 • size() - zwrócenie liczby elementów na stosie
 • value() - zwrócenie ostatniego elementu na stosie

Wszystkie elementy omawianej struktury będą przechowywane w tablicy, której wielkość będzie z góry ustalona.

Zalety

 • prostota implementacji
 • bardzo szybkie działanie

Wady

 • ograniczenie co do wielkości stosu
 • usuwanie elementu nie oznacza fizycznego usunięcia z pamięci
#include<iostream>
//ta wartosć nie może pojawić się jako element stosu
#define ERROR 1000000000 
//maksymalna wielkosć stosu
#define MAX 1000
using namespace std;

int tab[MAX], //tablica na stos
i = 0; //zmienna wskazująca komórkę tablicy, w której jest wierzchołek stosu

inline bool push(int element)
{
 if(i>=MAX) return 0; //gdy nie ma miejsca na stosie
 
 tab[i++] = element;
 return 1;
}

inline int pop()
{
 if(i==0) return ERROR; //gdy nie ma co usuwać
 
 --i;
 return 1; //udało się usunąć
}

inline bool empty()
{
 if(i==0) return 1; //gdy stos jest pusty
 
 return 0; //gdy są elementy na stosie
} 

inline unsigned int size()
{
 return i; //zwrócenie liczby elementów stosu
}

inline int value()
{
 if(i==0) return ERROR; //gdy stos jest pusty
 
 return tab[i-1];
}

int main()
{
 if(!push(12)) cout<<"Stos jest przepełniony!\n";
 if(!push(23)) cout<<"Stos jest przepełniony!\n";
 if(!push(43)) cout<<"Stos jest przepełniony!\n";
 if(!push(99)) cout<<"Stos jest przepełniony!\n";
 
 cout<<"Liczba elementów na stosie: "<<size()<<endl;
 cout<<"Element, który można usunąć: "<<value()<<endl;
 pop(); //usunięcie 99
 pop(); //usunięcie 43
 cout<<"Element, który można usunąć: "<<value()<<endl;
 pop(); //usunięcie 23
 pop(); //usunięcie 12
 if(empty()) 
  cout<<"Stos jest pusty\n";
 else
  cout<<"Na stosie znajdują się elementy, jest ich "<<size()<<endl;
 
 if(pop()==ERROR)
  cout<<"Nie można usunąć elementu ze stosu, ponieważ jest on pusty\n";
 
 return 0;
}

Out:

Liczba elementów na stosie: 4
Element, który można usunąć: 99
Element, który można usunąć: 23
Stos jest pusty
Nie można usunąć elementu ze stosu, ponieważ jest on pusty

Rozwiązanie dynamiczne:

Zalety

 • nie ogranicza nas wielkość stosu
 • prostota implementacji
 • elementy są usuwane fizycznie z pamięci

Wady

 • nieco wolniejszy niż statyczna wersja
//wwww.algorytm.edu.pl
#include<iostream>
using namespace std;
 
class stos{
 public:
  stos(){i=0;f=1;el = NULL;}
  ~stos() //zwolnienie pamięci dla elementów stosu
  {
   while(el!=NULL)
  {
   pom = el->poprzedni;
   delete el;
   el = pom;
  }  
  }
  unsigned int size(){return i;}//liczba elementów w kolejce
  void push(int x)//dodanie elementu na szczyt stosu
  {
     if(f)//sprawdzamy, czy pierwszy raz dodajemy element
     {
    f=0;
    el = new wezel;
    el->element = x;
    el->poprzedni = NULL;
     }
     else
     {
      pom = new wezel;
      pom->element = x;
      pom->poprzedni = el;
      el = pom;
     }
     ++i; 
  }
  int pop()// usunięcie elementu z wierzchołka
  {
    if(el == NULL) return 0; //gdy stos jest pusty
    
    pom = el->poprzedni;
    delete el;
    el = pom;
    --i;
    
    return 1;
  }
  int value() //zwrócenie ostatniego elementu na stosie
  {
   if(!empty())
    return el->element;

   return ERROR;
  }
  bool empty()
  {
   return i==0?1:0;
  }
  const int ERROR = 1000000000; //ta wartosć nie może się pojawić na stosie
 private:
  bool f; //flaga okreslająca, czy w kolejce cos już się pojawiło
  struct wezel{
   int element; //wartosć elementu stosu
   wezel *poprzedni; //wskaźnik na poprzedni element
  };
  unsigned int i; //zmienna przechowuje liczbę elementów na stosie
  wezel *el, //ostatni element na stosie
   *pom; //zmienna pomocnicza
};
 
int main()
{
 stos stack; //utworzenie stosu
 
  stack.push(12); //dodanie na stos 12
 stack.push(23); //dodanie na stos 23
 stack.push(43); //dodanie na stos 43
 stack.push(99); //dodanie na stos 99
 
 cout<<"Liczba elementów na stosie: "<<stack.size()<<endl;
 cout<<"Element, który można usunąć: "<<stack.value()<<endl;
 stack.pop(); //usunięcie 99
 stack.pop(); //usunięcie 43
 cout<<"Element, który można usunąć: "<<stack.value()<<endl;
 stack.pop(); //usunięcie 23
 stack.pop(); //usunięcie 12
 if(stack.empty()) 
  cout<<"Stos jest pusty\n";
 else
  cout<<"Na stosie znajdują się elementy, jest ich "<<stack.size()<<endl;
 
 if(!stack.pop())
  cout<<"Nie można usunąć elementu ze stosu, ponieważ jest on pusty\n";

 return 0;
}

Out:

Liczba elementów na stosie: 4
Element, który można usunąć: 99
Element, który można usunąć: 23
Stos jest pusty
Nie można usunąć elementu ze stosu, ponieważ jest on pusty

 

Warto wspomnieć o STL-owym stosie, który jest szybki i przyjemny w korzystaniu. Stos opisany został tutaj.